STINNE OG MARTINUS SØRENSENS FOND

Dataansvar

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse om behandling af personoplysninger i Stinne og Martinus Sørensens fond (herefter ”Fonden”).

Fonden er dataansvarlig i henhold til Persondataforordningen, og Fonden sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Fondens ansatte og af medlemmerne af bestyrelsen for Fonden. I det omfang data deles med eksterne fagkyndige, sker det inden for rammerne af lovgivningen.

Fondens dataansvar omfatter alle støtteordninger, hvor Fonden modtager ansøgninger.

Da vores støtteordning sigter på personer, beder vi om persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller, hvordan Fonden behandler data.

Fonden sikrer fair og transparent databehandling. Når Fonden beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, bliver du med denne persondatapolitik oplyst om, hvilke data Fonden behandler om dig og med hvilket formål.

Kontakt

Mail: post@martinussørensensfond.dk

Behandling af persondata

Fonden indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål for givne støtteordninger. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, f.eks. skatte- og regnskabslovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift.

Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i det ansøgningsskema, du har udfyldt. Formålet er afgørende

for, hvilken type data om dig der er relevant for os. Vi beder dig derfor læse formålet, som er angivet på ansøgningsskemaet.

Hvor der er indhentet persondata som almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og bankkonto i forbindelse med personrettede støtteordninger, opbevares disse, mens ansøgningen behandles, og opdateres i forbindelse med evt. bevilling. Herefter opbevares alene de informationer vedr. udbetalingen, der kræves af skatte- og regnskabslovgivning. Fonden sletter således dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Da Fondens sagsbehandling er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder Fonden dig dog altid oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne øverst i dokumentet til at meddele os dine ændringer.

Samtykke

I forbindelse med indgivelse af din ansøgning indhenter Fonden dit samtykke til behandling af dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Fonden oplyser dig om grundlaget og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Med samtykket giver du også din tilladelse til, at Fonden kan dele den indgivne ansøgning, i sin helhed, med fagpersoner som konsulteres som led i behandling af ansøgningen. Når data deles, sker dette inden for rammerne af en databehandleraftale (jf. Persondataforordningen) i det omfang der er tale om et databehandlerforhold.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne i boksen her på siden, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Såfremt samtykke ikke foreligger eller trækkes tilbage, afvises ansøgningen. Tilbagetrækkes et samtykke, knyttet til en allerede given bevilling, kan det medføre, at betalinger stoppes.

Sikkerhed

Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Fonden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Fonden anvender dem til.

Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Fonden videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Fonden. Kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Fonden behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil Fonden have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Fonden, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøges det, om betingelserne er opfyldt, og der gennemføres i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse mod Fondens behandling af dine persondata kan rettes til Fonden på adressen ovenfor. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Såfremt vi ikke overholder vores forpligtelser, er du berettiget til at klage til Datatilsynet. Du finder deres oplysninger på dette link.